شبکه زیرساخت فیبر نوری کارخانه پاکنام چاپ نامه الکترونیک

کارفرما: شرکت پاکنام
محل پروژه: کیلومتر 14 جاده بوئین زهرا به قزوین، کارخانه پاکنام
موضوع پروژه: تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی بستر شبکه فیبر نوری کارخانه
وضعیت پروژه: تحویل قطعی - در حال استفاده