شبکه LAN نیروگاه برق گازی فارس چاپ نامه الکترونیک

کارفرما: شرکت مپنا - شرکت پارسیان توسعه نیروگاهها و صنایع
محل پروژه: استان فارس - نیروگاه گازی
موضوع پروژه: طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی شبکه LAN و بستر فیبر نوری در سطح مجتمع نیروگاه برق فارس
حجم پروژه: 8000 متر کابل کشی مسی، 2500 متر کابل کشی فیبر نوری
وضعیت پروژه: تحویل تجهیزات