شبکه SAN شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه چاپ نامه الکترونیک

کارفرما: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
محل پروژه: تهران، واحد مرکزی شرکت سپرده گذاری خیابان حافظ
موضوع پروژه: ارائه تجهیزات شامل سرورهای اسوس سری TS500 جهت راه اندازی بستر محاسباتی و ذخیره سازی سیستمهای نرم افزاری سازمان
وضعیت پروژه: تحویل قطعی - در حال استفاده
رضایتنامه کارفرما: اینجا کلیک کنید