شبکه LAN ساختمان اصلی شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران چاپ نامه الکترونیک

کارفرما: شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران
محل پروژه: تهران، ساختمان مرکزی شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران
موضوع پروژه: تامین تجهیزات جهت اجرای شبکه LAN ساختمان مرکزی شرکت
حجم پروژه: 4 کیلومتر ترانکینگ پلاستیکی روکار، 40 کیلومتر کابل مسی شبکه، 3700 متر فیبر نوری
وضعیت پروژه: تحویل قطعی - در حال استفاده