شبکه LAN ساختمان مرکزی سازمان حچ و زیارت جمهوری اسلامی ایران چاپ نامه الکترونیک

کارفرما: سازمان حچ و زیارت جمهوری اسلامی ایران
محل پروژه: تهران، تقاطع خیابان آزادی و رودکی
موضوع پروژه: طراحی شبکه ساختمان مرکزی سازمان حج و زیارت جهت ارتباط کلیه پرسنل مستقر در سه بال اصلی ساختمانها و ساختمانهای وابسته در سطح مجتمع
حجم پروژه: 13 کیلومتر لوله گذاری توکار، 7 کیلومتر ترانکینگ فلزی روکار، 58 کیلومتر کابل مسی شبکه، 470 متر فیبر نوری، در 11 سگمنت و 1662 نود عملیاتی
وضعیت پروژه: تحویل طرح