آیدین عدالت - کاندیدای دور چهارم هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران

خلاصه انتخابات چاپ نامه الکترونیک